TRANSFORMATORGROPAR

Försäljningen till kraftindustrin är i stark tillväxt, speciellt produkter förknippade med transformatorer. Axon Miljöfilter används i dag i stor utsträckning av branschen som poleringsfilter och breddningsfilter. Ett flertal nätbolag använder våra filter vid tömning av transformatorgropar på vatten förorenat med Transformatorolja. I princip ska allt vatten som finns i en Transformatorgrop klassas som miljöfarligt avfall då det finns risk för att vattnet är förorenat med Transformatorolja och antingen filtreras vid tömning med dokumentation eller slamsugas.

Dimensionering
Dimensionering av transformatorgropar har kommit in i en ny fas vid användande av Axon Miljöfilter AMF som breddningsfilter.

Tidigare har enligt SIS SS 421 01 01 groparna dimensionerats efter oljevolymen i transformatorn plus vattenvolymen. Hela oljevolymen i transformatorn ska rymmas i gropen Vattenvolymen har beräknats till ca.300 mm nederbörd per kvm.  transformatorgrop mellan tömningarna av gropen. En tumregel är att på 1 m höjd av transformatorgropen så tar oljan 70 cm och vattnet 30 cm. Det innebär att när gropen är full till mer än 30% med vatten så ska den tömmas för då ryms inte oljan i händelse av utsläpp.

Storleken på gropen ska dimensioneras efter transformatorns bredd och längd plus 20% av höjden på transformatorn på varje sida.

Om ett Axon Miljöfilter AMF 600 Mini system installeras i gropen kan vattenvolymen lämnas därhän då vattnet kontinuerligt breddas bort genom filtret. Därmed kan volymen på gropen dock inte storleken minskas med 300 mm vatten per gropens ytenhet.. Det innebär att bygghöjden på gropen kan reduceras väsentligt, med minskade såväl anläggningskostnader, schaktdjup och kostnader på betongkonstruktionen.

Ytterligare en inte oväsentlig fördel med breddningsfilter är också att olja och surt vatten som har en urlakande effekt på betong aldrig blir stående i betongfundamentet varmed livslängden på fundamentet förlängs avsevärt. Oljan får en väsentligt kortare uppehållstid i gropen. Hänsyn ska också tas till det faktum att bakterietillväxten i oljan minimeras med en kortare uppehållstid i gropen.

Kostsamma tömningar av vatten från transformatorgroparna elimineras också varmed billigare driftskostnader uppnås. Dock kräver Axon Miljöfilter en viss skötsel med kontroll och filterbyten baserat på mängden olja som läcker från transformatorn.

Referens litteratur: Svensk Standard SS 421 01 01

Pumpbrunn och filterbrunn

Pumpbrunn och filterbrunn

Bilden visar ett komplett filtersystem för breddning av vatten från transformatorgropen.

Bilden visar ett Axon Miljöfilter AMF 800 och en Axon Pumpbrunn AMP 800 vid fördelningsstation Hägerstalund Stockholm

Bilden visar ett Axon Miljöfilter AMF 800 och en Axon Pumpbrunn AMP vid fördelningsstation Hägerstalund Stockholm

Bilden visar den extremt låga bygghöjden på prefab transformator grop utrustad med Axon breddningsfilter. Ingen hänsyn behöver tas till nederbörd

Bilden visar den extremt låga bygghöjden på prefab transformator grop utrustad med Axon breddningsfilter.     Ingen hänsyn behöver tas till nederbörd

Förvaring av transformatorer

Transformatorer som inte är i drift ska förvaras på ett för miljön betryggande sätt. Det är inte ovanligt med ett ganska omfattande spill vid dessa förvaringsplatser. Transformatorerna läcker, svettas och kanske tappas vid hanteringen. Dessutom mellanlagras transformatorer som ska skrotas och dessa brukar inte vara i bästa skick.

Axon Miljöteknik AB har ett färdigt koncept där transformatorerna förvaras på ett sekundärt skydd som tar om hand all olja som spills vid hantering och förvaring. Det behövs vare sig tak, väggar eller betongplatta, varmed kostnaden blir därefter. Våra kunder har dessutom uttryckt sin förtjusning över att det blir en enklare hantering, då inget hinder finns vid användandet av lastbil med kran osv.

Filterbrunn

Uppställningsplats

Bilden visar en spillskyddad förvaringsplats vid Falu Energi Nät AB

Bilden visar en spillskyddad förvaringsplats vid Falu Energi Nät AB

.

Tömning av Transformatorgropar

Varför tömma transformatorgropen?

  • Brandsäkerhet.
  • Förhindra översvämning av olja vid ett stort utsläpp
  • Förhindra försämring av bärigheten i konstruktionen
  • Transformatorgropen är inte konstruerad att förvara olja i
  • Lära sig läsa informationen

I de flesta fall är transformatorgropen täckt med ett raster av perforerad betong eller stål,
med ett stenlager på för att minska tillgången av syre i gropen. Om brand uppstår i transformatorn ska oljan rinna ner i den syrefattiga gropen och självsläcka, allt för att mildra skadeverkningarna vid brand. Om transformatorgropen är till mer än en tredjedel full med vatten får inte oljan plats vid ett utsläpp eller brand utan svämmar över och fattar eld med risk för omfattande spridning av branden.

Känt är att såväl transformator olja som surt vatten påverkar betongen negativt med urlakning som följd. Främst är det kalcium som lakar ur betongen som därmed vittrar sönder med försvagning av konstruktionen som följd.

Olja som ”förvaras” i transformatorgropen i 3-6 månader blandar sig fullt ut med vatten och kan därmed inte helt separeras från vattnet på mekanisk väg. Dessutom startar en omfattande bakterietillväxt i det oljeblandade vattnet med för oss okända risker.

Axon AMFI Mini

Vi har på uppdrag av Vattenfall konstruerat ett filtersystem för att tömma vatten vid transformatorgropar. Det fanns önskemål om ett mobilt filter som skulle vara enkelt att hantera, samt att mindre mängder med olja skulle tas omhand.

Vi lyckades ta fram ett filter med oljelarm som ryms i skuffen på en vanlig personbil och som sköts med 1 (EN) knapp. Som vi alla vet är det inte ovanligt med olja i transformatorgroparna, för det mesta i ganska små mängder men med tiden blir även små mängder olja en stor volym. Det för med sig stora kostnader när oljan ska tas om hand, varför det är bättre för såväl miljö som ekonomi att ta om hand den kontinuerligt.

Vårt minifilter är mycket enkelt att sköta och kan användas för såväl tömning av olika gropar samt för kontinuerlig tömning av samma grop under den frostfria perioden.

Axon AMFI Mini passar de flesta Elnätsbolag eller entreprenörer. De mindre kan använda filtret till att tömma sina gropar, och som komplement till vår pumpvagn för de lite större.

AMFImini

Axon AMBT Biltrailer

Axon AMBT är ett mobilt filtersystem som kan kompletteras med fullständig detektion och dokumentation efter kundens behov. Axon AMBT har en totalvikt på endast 1 350 kg. och kan enkelt förflyttas mellan olika stationer med vanlig personbil och körkortsbehörighet B. Flödeskapaciteten är max 7 m³ /h.
Vi använder oss av Massflödesmätning före filtrering och mäter pH, Konduktivitet och turbiditet efter filtrering. Allt lagras i en PLC med Touch skärm. Axon AMBT behöver ingen tillsyn under drift då den är utrustad med stoppfunktion som stoppar operationen och larmsystem som kontaktar operatören vid driftstörning. All information sparas och kan enkelt presenteras för såväl miljömyndighet som kunder.

Med Axon AMBT har vi utvecklat tömning av transformatorgropar till att inte endast omfatta tömning av gropen utan dessutom att skapa en diagnos på transformator och grop.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Axon AMBT uppställd och i drift vid en större fördelningsstation i Dalarna

Axon AMBT uppställd och i drift vid en större fördelningsstation i Dalarna

Bara dokumenterat rent vatten kommer ut ur slangen

Bara dokumenterat rent vatten kommer ut ur slangen