KRINGUTRUSTNING

amu
Axon Miljöfilter Uppsamlingsyta är en konstruktion för att samla upp spill av kolväten i mark. AMU tillverkas av Polypropen plast med en bredd på sex meter, varför standard bredden alltid är sex meter. Standardstorlek är sex x nio meter med ett utlopp svetsat i ena gaveln på duken. Duken installeras i en sandbädd med en grusbädd som överfyllning, med uppvikta kanter så att formen blir som ett kar Det medför att all vätska som sjunker ned genom grusbädden samlas upp av duken och transporteras till Axon Miljöfilterbrunn AMF.

fdr
Axon Fördelningsrör är ett rör som medger att fler än ett AMF filter kopplas in parallellt, då flödesbehovet så kräver

Axon Miljöfilter Pumpbrunn AMP
amp800
AMP är en brunn med svetsad botten och lock i HDPE med pump, el och rörsystem installerat. I de fall det finns krav på ett spillskyddssystem krävs att Axon miljöfilterbrunn kompletteras med en AMP med oljelarm och stoppfunktion. OM absorbenten blir fullt mättad samlas oljan på vattenytan i AMP och löser ut ett enkelt oljelarm som stoppar pumpen, varmed föroreningen blir kvar i systemet. Larmet kopplas med fördel till ljus och eller ljudsignal

aol
Axon Enkelt oljelarm är består av en larmgivare som flyter på vatten. I de fall det bildas en oljehinna på ca 2 mm på vattenytan bryts en strömkrets och larmet löser ut.

trek
Axon Trekammarbrunn är en egen konstruktion främst tänkt för spolplattor för båtar. Huvudsyftet  är att samla upp sediment från spolplattan samt pumpa vattnet vidare till Axon Marinfilter. Vi har kompletterat trekammarbrunnen med ett ventilsystem som medger att man kan välja om vattnet ska passera förbi brunnen bypass eller ledas in i filtersystemet.

e1071
Axon Detektion och dokumentation medger möjlighet att detektera det förorenade vattnet såväl före som efter rening. Vi använder oss av massflödesmätning, turbiditetsmätning, pH och konduktivitetsmätning i vår detektion. Alla uppgifter samlas i ett dokumentationssystem för redovisning i Excel.

teknik
Axon Teknikbod är tillverkad i fiberbetong och rostfritt stål. Boden är inredd med lackad björkplyfa i tak och väggar, en våtrumsmatta på golvet samt el,värme,lyse som standard

Axon Spolränna i prefab betong för installation där vår AMU används tillsammans meds asfalt som hårdgjord yta främst
till spolplattor

 

Axon MAXA är ett sedimentsteg som också fungerar som oljeavskiljare. MAXA är tillverkad som en 35 m3 stålcontainer med olika sedimentsteg

MAXA