MILJÖFILTER

Axon Miljöfilter© AMF

Axon Miljöfiltersystem© är uppbyggt som ett modulsystem där man kan komplettera miljöfiltret med diverse sidoprodukter för att erhålla en för situationen optimal lösning. Axon Miljöfilter AMF tillsammans med Axon uppsamlingsyta fungerar som ett spillskyddssystem, där föroreningarna erhåller en snabb transport ner i marken och samlas upp på uppsamlingsytan för vidare transport till miljöfiltret. Därmed minimeras den atmosfäriska avdunstningen jämfört med lösningar med hårdgjord yta. Vidare kan man koppla till en Axon AMP pumpbrunn utrustad med ett Axon enkelt oljelarm med avstängningsfunktion. Axon filtersystem går att med moduler bygga ut till ett högteknologiskt filter system med elektronisk efterkontroll och avstängningsfunktion av utgående vatten, för att motsvara kraven för invallning i speciellt känsliga situationer.

Axon Miljöfiltersystem© tar upp dagligt spill av Kolväten  och klarar dessutom av att förebygga miljöskador vid stora utsläpp av sådana produkter. Efter att vattnet passerat vårt filter är det så gott som rent vatten som kommer ut efter filtret. Nyligen gjorda tester visar på att filtret renar vatten kontaminerat med organiska föreningar så som Diesel renas till minst 99,96%. Inte minst viktigt är att det är en av de absolut mest kostnadseffektiva metoderna att rena vatten med. Renat vatten kan släppas ut i en stenkista, recipient eller dagvattenledning. Nedan visar vi exempel på att olika miljöfilter system kan byggas med hjälp av våra oberoende moduler så att en specialanpassad miljöfilter anläggning mycket enkelt kan anpassas för varje behov. Vi behöver högst sällan bygga olika special filter för att anpassa våra filtersystem till olika uppdrag.

Våra filter är certifierade med P märke

Certifikatnummer:  SC0061-15

Produktbeskrivning:

Axon Miljöfilter med AMU består av en Uppsamlingsyta (AMU) som samlar upp regndagvatten förorenat med organiska föreningar och leder det till en filter brunn. Uppsamlingsytan placeras nergrävd i marken ca.50 cm under markytan. Uppsamlingsytan installeras i lutning mot utloppsledning på 100 mm sand och skyddsfylles med 100 mm sand, alternativt en skydds geotextil. Därefter återfyller man med valfritt väl genomsläppligt material ( ex Makadamm). Ledningar och filterbrunn(ar) installeras på traditionellt vis. Uppsamlingsytan kan variera i både storlek och form efter behov.  Utloppsledningen kan placeras var som helst i botten på uppsamlingsytan. Antalet filterbrunnar kan variera i både storlek och antal efter behov, det dimensioneras efter den specifika ytan, och det är mängden regnvatten om är dimensionerande.

Filterbrunnen (AMF) består av fyra kassetter med absorbent i, vilket det förorenade vattnet leds genom. Filterkassetterna är så utformade att det förorenade vattnet leds den naturliga vägen nedåt, och det förorenade vattnet stannar upp i varje kassett så att absorbenten hinner absorbera de organiska föreningarna.

När det förorenade vattnet har passerat genom filtret är minst 99,96 % av de fullt dispergerade Kolvätena absorberade. De icke dispergerade lösningarna renas till 100 %. Ovan redovisat resultat visar på en betydligt högre reningsgrad än en konventionell Oljeavskiljare. Bara rent vatten kommer ut från Miljöfiltret

Axon Miljöfilter innehåller inga kemikalier bara ren torv och polyetenplast allt återvinningsbart.

Tanken med filtret är att arbeta med naturen för miljön. Det enkla är oftast det bästa. Därför använder vi bara ren torv som absorbent, där föroreningarna absorberas.
Därför rinner vattnet neråt i filtret.
Därför stannar det kontaminerade vattnet upp i filterkassetterna. Precis som i en torvmosse, naturens eget reningsverk.

Axon Miljöfilter©.

  • Är ett av marknadens effektivaste filter för organiska föreningar och tungmetaller.
  • Är lätt att installera, du klarar det själv.
  • Är lätt att kontrollera om filtret är mättat och i så fall byta absorbent i filterkassetterna..
  • Har lång livslängd, Polypropen och HDPE plast har en livslängd om minst 100 år.

Axon Miljöfilter med AMU för Gårdscisterner

DieseltankplatsA: Dieseltank, B: Tankplats med väl genomsläppligt material mellan marknivå och geomembran. C: Axon Miljöfilter Uppsamlingsyta (AMU) som samlar upp spillet och leder det vidare. D: Axon Miljöfilter Brunn (AMF 800) för filtrering av förorenat vatten från tankplats.

Axon Miljöfilter med AMU för Dieseltankplatser

Spillsäker tankplats med tillval som Pumpbrunn och Oljelarm.
A: Tankplats för Lastbilar, A1: Axon Miljöfilter Uppsamlingsyta (AMU) som samlar upp spillet och leder det vidare. B: Axon Miljöfilter Brunn (AMF800). B1: Filterkassetter. 4+1. fyra stycken med Filterabsorbent och en som sprider ut inkommande förorenat vatten. C:Axon Pumpbrunn (AMP800) pumpar ut det renade vattnet som kommer från Filterbrunnen. Kan även kompletteras med oljelarm, som stänger av pumpen och larmar.

Fast monterad filteranläggning vid Transformatorgropar

Säker transformatoruppställning
A: Transformator B: Transformatorgrop C: Axon Miljöfilter AMF800 D: Axon Pumpbrunn AMP800.

Skissen visar ett exempel på hur Axon Miljöfilter AMF 800© kan installeras vid transformatorgropar
Betong kassunen är alltid torr, varmed risken för tjälskador och diffusa utsläpp elimineras.

Oljeavskiljare Garage

MER INFORMATION

Axon Miljöteknik AB har tagit fram ett billigare alternativ för dig som behöver en Oljeavskiljare till ditt garage. Vår filterbrunn uppfyller utsläppskraven både för olja och tungmetaller samt har en låg driftkostnad.
Filterbrunn istället för Oljeavskiljare till ditt Garage
Skissen visar hur man kan utforma ett filtersystem för avlopp till ett garage i de fall miljömyndigheten kräver oljeavskiljare i golvbrunn. naturligtvis kan avloppsledningen anslutas till kommunalt avlopp i stället för en stenkista.

Axon Miljöfilter© kan med sitt modulsystem anpassas till de flesta krav och miljöer såväl tropisk som arktisk.

Axon Miljöfilter© är med sin höga reningsgrad vad gäller kolväten och organiska föreningar lämpligt att använda i de flesta sammanhang där dessa förekommer. Vi har skräddarsytt filtersystem för ett antal branscher. Om dessa finns mer att läsa på följande sidor.

Axon Miljöfilter© är testat av Luleå Tekniska universitet samt av PKRC i samband med certifieringen

Axon Miljöfilter AMFI

Axon Miljöfilter© finns även i en version för ovan jord placering.
Användningsområden är ex. verkstäder, industrier, kraftverk, saneringar osv. Dessa filter kallas Axon AMFI© och används bl.a. i våra containers Axon AMC© och Axon AMBT©.

Axon AMFI© kan fås i fyra olika storlekar som standard.
Flödeskapaciteten i Axon Miljöfilter© styrs av filterytan,
stor filteryta är lika med stor flödeskapacitet. Därför är det viktigt att i förhand
klargöra flödesbehovet i filtersystemet.
Axon AMFI© kan med fördel sammankopplas med såväl grovavskiljare som
övrig teknisk utrustning som vi tillhandahåller.

Axon Marin är ett filter för inomhus installation som bygger på en omvänd flödesprincip. Vattnet sedimenteras före filtret och leds sedan in i underkant och stiger upp genom filterabsorbenten. Detta gör att vi till skillnad från våra standardfilter enkelt kan styra uppehållstiden i filtret, vilket är avgörande vid rening av vatten från tungmetaller. Uppehållstiden bör ligga på trettio till sextio minuter beroende på tungmetallens affinitet.

Axon Maxi är det senaste tillskottet i vårt filtersortiment. Det är ett mobilt filter för stora flöden och med inblandning av sediment så som vid schaktarbeten, saneringar och regndagvatten

Axon Maxa är mobil och bygger på utrustning som Maxi men utan absorbent. Maxa används främst som sediment steg och vid stora mängder olja i fri fas.

Mättad absorbent

Fullt mättad absorbent i ett Axon AMFI 1800

Några tankanläggningar där Axon Miljöfilter har installerats.

Tankplats spillskyddad

Skyddad tankplats. Axon Miljöfiltersystem installerat vid dieseltankställe på SCA såg i Bollstabruk

Spillskyddad

Skyddad tankplats vid bangården i Gällivare

Spillskyddad

Skyddad tankplats vid bangården i Kiruna

Spillskyddad

Skyddad Tankplats Bergkvist Trävaru AB i Insjön

Näs kraftsstation
Axon Miljöfilter AMFI 1 800 installerat i
Vattenfalls kraftstation Näs,Dalälven.

AMFI1200

Axon Miljöfilter AMFI 1 200 installerad vid Spjutmo Kraftverk på uppdrag av Fortum

 

AMFI500

Spillskyddat kontor i Bromma

Axon Miljöfilter© Det naturliga valet