DETEKTION

DETEKTION

Axon Miljöteknik har utvecklat ett mobilt filtersystem för planerade och akuta uppdrag i fält.

AXON AMBT© På uppdrag vid en sanering åt Försvaret
Flödeskapaciteten varierar mellan 7 – 20 kubikmeter per timme. Trots stora flöden hålls reningsgraden lika hög. Naturligtvis finns det olika alternativ vad gäller graden av automation. Allt från ett enkelt filter monterat på t.ex. en bilsläpkärra till ett helautomatiserat filtersystem på ett lastväxlarflak kopplat på en lastbil. Gemensamt för alla lösningar är Axon detektor, som detekterar oljeförekomst i det renade vattnet. Beroende på kundens behov och krav kan sedan filtersystemet automatiseras till att bli ett helautomatiskt filtersystem som kan styras och avläsas på kundens egen dator. Utgående vatten kontrolleras kontinuerligt genom ett delflöde. Vid larm stängs omedelbart pumpen av och sms skickas till operatören

Användningsområdena är högst varierande från planerade operationer så som tömning av olje-kontaminerat vatten från transformatgropar till sanering av grundvatten i bergrum. Som alla förstår skiljer sig behovet av flödeskapaciteten oerhört mellan dylika uppdrag, därför tillverkas olika storlekar av det mobila filtret. Behovet av effektiv saneringsutrustning för olyckor vid grundvatten skyddsområden och vid oljeförorenad mark ökar.

Naturvårdsverket har tillsammans med Svenska Petroleuminstitutet och Svenska Kommunförbundet utarbetat förslag på riktvärden för förorenade bensinstationer (NV 9889 ).
Målsättningen är att skapa ett mobilt filtersystem som  motsvarar de rekommenderade värdet på max 0,1 mg. olja per Kg. renat vatten, därmed är det möjligt att släppa ut det renade vattnet i recipienten. Enligt vårt sätt att se på ovan nämnda rekommendationer innebär utsläpp i recipient, som inte är dagvatten att det renade vattnet med tiden kan nå ner till grundvattnet. Olja i fri fas finns som yt-förorening på vatten under lång tid och avdunstar till atmosfären med förorening som följd. De fullt dispergerade petroleumprodukterna kan däremot följa ytvattnet ner till grundvattnet. Därmed är risken för att grundvattnet förorenas överhängande, av den anledningen anser vi oss inte kunna skilja på reningsgraden i olika typer av recipienter.
Refererande till ovan anser vi att allt vatten som inte leds ut till dagvatten ledningsnätet från mobila reningsanläggningar ska renas till max 0,1 mg. olja per Kg. vatten.

 

Axon Miljöfilter container AMC© finns i två olika alternativ.
AMC 10© som är den minsta, är en container på 10 fot med ett Axon Miljöfilter© och med en Axon grovavskiljare. Flödes kapacitet ca. 10 m3/ h.

AMC 20© den största, är en container på 20 fot med två Axon Miljöfilter© och med två Axon Grovavskiljare. Flödeskapacitet ca. 20 m3 / h.

Alla containrar i modellprogrammet kan parallellkopplas för att därmed
öka flödeskapaciteten till det oändliga.

Vissa containrar i modellprogrammet är EX klassade för rening av bensinförorenat vatten

Naturligtvis finns all automatik att få som tillbehör i modellprogrammet.
Axon AMC© programmet är uppbyggt som ett modulsystem där kunden själv bestämmer graden av automatik, detektion och dokumentation.

 

 

 

 

   

Axon Miljöcontainer AMC 10© från sidan.                                           Axon Miljöfilter© i AMC 10.©

Axon Detektion

Varför famla i mörker ?

Axon Miljöteknik AB har ett eget patenterat detektions och dokumentations system.
Med vårt system är det möjligt att detektera det renade vattnet efter filtrering och därigenom
verifiera att vattnet verkligen är rent. Det detekterade värdet kan mycket enkelt dokumenteras i vårt system, därmed är miljörapporten färdig. Med tanke på att IPPC direktivet involveras allt mer i Svensk Miljölagstiftning ökar behovet av enkla lösningar för redovisning och dokumentation av utfört arbete. Miljöredovisningen kan inte skötas med penna, papper, miniräknare och uppskattning längre. Det ska redovisas i faktiska värden. Flöde och reningsgrad summeras så att det totala utsläppet av föroreningar redovisas dag för dag eller för varje saneringsuppdrag.

2007 10 31 måste ALLA företag kunna visa att de agerar i enlighet med miljöbalken, och leva upp till miljökraven. I miljörapporten måste företagen visa för tillsynsmyndigheten hur verksamheten ser ut i dag, vilka tillstånd som gäller och hur man har tänkt att leva upp till kraven och vilka åtgärder man planerar att vidta
Ett viktigt moment är olycksförebyggande arbete. Den nya lagen kräver också att företagen använder bästa möjliga teknik för att förebygga olyckor.

Vårt patenterade detektionssystem övervakar reningsprocessen innan det renade vattnet släpps ut i naturen. Hela filtreringsprocessen övervakas och dokumenteras digitalt, för senare behandling i PC.

Möjlighet finns till att göra filteranläggningen helautomatiserad med full kontroll på funktion via  Internet eller genom meddelandelarm.

Axon Miljöteknik AB kan erbjuda de flesta former av detektion och dokumentation. Vi tummar aldrig på kvaliteten, vi föreslår bara rätt utrustning till varje enskilt tillfälle. I vissa fall kanske det kan anses som tillräckligt att konstatera att det förekommer olja i vatten. I vissa fall kan det vara fråga om att detektera och bedöma hela vatten kvaliteten, med såväl pH, konduktivitet som mängden oljepartiklar vattnet innehåller

Vi har sedan lång tid ett mycket givande samarbete och samarbetsavtal med
ABB Technology Products AB samt Siemens. Tillsammans har vi utvecklat ett system för att
bestämma kvaliteten på utgående vatten.